مهم خبرونه

تازه ترین خبرونه

کورونا تازه

19 Sep 2021, 3:48 AM (GMT)

Pakistan (Covid-19 Stats)

1,223,841
Total Cases

27,206
Deaths

1,132,726
Recovered

پاکیستان

نړیواله

بلاگ

ساینس او ټیکنالوژي

خواړه او ترکیب