مهم خبرونه

تازه ترین خبرونه

کورونا تازه

05 Dec 2021, 7:10 AM (GMT)

Pakistan (Covid-19 Stats)

1,286,825
Total Cases

28,767
Deaths

1,245,606
Recovered

پاکیستان

نړیواله

بلاگ

ساینس او ټیکنالوژي

خواړه او ترکیب