مهم خبرونه

تازه ترین خبرونه

کورونا تازه

29 Jun 2022, 6:40 AM (GMT)

Pakistan (Covid-19 Stats)

1,535,144
Total Cases

30,393
Deaths

1,498,981
Recovered

پاکیستان

نړیواله

بلاگ

ساینس او ټیکنالوژي

خواړه او ترکیب