مهم خبرونه

تازه ترین خبرونه

کورونا تازه

19 May 2022, 6:11 AM (GMT)

Pakistan (Covid-19 Stats)

1,529,558
Total Cases

30,379
Deaths

1,494,141
Recovered

پاکیستان

نړیواله

بلاگ

ساینس او ټیکنالوژي

خواړه او ترکیب