برنامه جهانی غذا کمک های فوری به افغان ها ارائه می کند

برنامه جهانی غذا کمک های فوری به افغان ها ارائه می کند

سازمان ملل متحد روز گذشته در توییتی نوشت، به دلیل بحران کنونی در افغانستان، از هر ده خانواده، ۹ خانواده نمی توانند غذای کافی برای خود تهیه کنند.

برنامه جهانی غذا روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که برای شش ماه آینده به 93 میلیون دالر و 800 میلیون دالر نیاز فوری دارد تا در ماه آوریل به 13 میلیون نفر در افغانستان برسد.

 

(2023 /  3 / 19  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سازمان ملل متحد می گوید که برنامه جهانی غذا (WFP) در افغانستان فوراً برای برنامه های خود کمک مالی را توصیه می کند.

سازمان ملل متحد روز گذشته در توییتی نوشت، به دلیل بحران کنونی در افغانستان، از هر ده خانواده، ۹ خانواده نمی توانند غذای کافی برای خود تهیه کنند.

برنامه جهانی غذا روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که برای شش ماه آینده به 93 میلیون دالر و 800 میلیون دالر نیاز فوری دارد تا در ماه آوریل به 13 میلیون نفر در افغانستان برسد.

خبرهای مرتبط به این:

برنامه جهانی غذا از مردم فقیر افغانستان درخواست کمک کرده است

در عین حال، برخی از باشندگان این کشور از عدم توزیع عادلانه کمک های دریافتی به نام شان شکایت دارند.