اختصاص۱۵۰ میلیون دالر به سکتور صحی افغانستان از سوی بانک جهانی

تلویزیون باغی: بانک جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان، برای نخستین بار یک بستۀ کمکی ۱۵۰ میلیون دالری را به سکتور صحت افغانستان اختصاص داده است.

وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید که بر اساس تفاهمنامۀ بانک جهانی و این وزارت در نشست ژنیو در ماه فبروری سال روان این کمک ۱۵۰ میلیون دالری در بخش صحت صورت گرفته است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامۀ با اشاره به اینکه این نخستین بستهٔ کمکی بانک جهانی به صحت عامهٔ افغانستان پس از به میان آمدن حکومت طالبان است، اضافه کرد:”قرار است که این بسته کمکی در بخش تهیه دوا، تجهیزات طبی، معاش و همچنان آموزش کارمندان، مبارزه با امراض همه گیر مانند کووید۱۹، سرخکان و همچنان به خاطر تقویت نظارت بر ارایه خدمات صحی به مصرف برسد.”

وزارت صحت عامه حکومت طالبان با استقبال از این کمک بانک جهانی، خواستار حمایت‌های بیشتر مالی در بخش نظام صحی افغانستان شد.

این در حالی است که قبلاً کمیتۀ بین‌المللی نجات، در ماه جنوری از احتمال فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار داده و گفته بود که ممکن بیش از ۹۰ درصد مراکز صحی، به شمول کلینیک‌ها در این کشور بسته شوند.

داکتران نیز وضعیت کنونی نظام صحی افغانستان را نگران‌کننده، وخیم و شکننده توصیف می‌کنند.

سازمان ملل: در ۸ ماه اخیر معاش ۲۶ هزار کارمند صحی را پرداخته ایم