کار راه آهن بین بولدک – چمن آغاز می شود

کار راه آهن بین بولدک – چمن آغاز می شود

مقام های حکومت موقت افغانستان می گویند که کار ساخت خط آهن بین بولدک و چمن سال آینده آغاز می شود.

رئیس اداره راه آهن این مطلب را در جریان بازدید از اداره راه آهن قندهار گفت. وی با بیان اینکه اقدامات اولیه را برای شروع این فعالیت ها انجام می دهد، گفت: انتظار می رود از سال آینده فعالیت های عملی آغاز شود.

 

(2023 / 3 / 19   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مقام های حکومت موقت افغانستان می گویند که کار ساخت خط آهن بین بولدک و چمن سال آینده آغاز می شود.

رئیس اداره راه آهن این مطلب را در جریان بازدید از اداره راه آهن قندهار گفت. وی با بیان اینکه اقدامات اولیه را برای شروع این فعالیت ها انجام می دهد، گفت: انتظار می رود از سال آینده فعالیت های عملی آغاز شود.

خبرهای مرتبط به این:

رئیس خط آهن هرات با معین وزارت خط آهن ترکمنستان و هیات شان دیدار و گفتگو نموده است.

اداره راه آهن قندهار خبر آغاز کار ساخت پروژه راه آهن چمن – بولدک را برای مردم مژده خوانده است.