به دلیل مشکلات مالی سال گذشته بعضی از رادیوها از فعالیت افتاده است  

به دلیل مشکلات مالی سال گذشته بعضی از رادیوها از فعالیت افتاده است

به گزارش انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، در سال گذشته حدود 150 واقعه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است که در آخرین رویداد، دو خبرنگار در بلخ کشته و 16 تن دیگر زخمی شده اند.

این انجمن می افزاید که گام های موثری که تاکنون برداشته شده، ایجاد کمیسیون ارزیابی تخلفات و شکایات رسانه ای و ریاست دسترسی به اطلاعات است. “روز ملی ژورنالیزم” هر ساله در 27 اکتوبر در افغانستان تجلیل می شود.

 

(2023 / 3 / 19  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

همزمان با روز ملی ژورنالیستان، انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان می گوید که سال گذشته هفت ایستگاه رادیویی، دو تلویزیون و یک خبرگزاری به دلیل مشکلات مالی در کشور تعطیل شده و شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه نیز از دست داده اند. شغل آنها.

به گزارش انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، در سال گذشته حدود 150 واقعه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است که در آخرین رویداد، دو خبرنگار در بلخ کشته و 16 تن دیگر زخمی شده اند.

خبرهای مرتبط به این:

حوادث مربوط به خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان کاهش یافته است

این انجمن می افزاید که گام های موثری که تاکنون برداشته شده، ایجاد کمیسیون ارزیابی تخلفات و شکایات رسانه ای و ریاست دسترسی به اطلاعات است. “روز ملی ژورنالیزم” هر ساله در 27 اکتوبر در افغانستان تجلیل می شود.