شهردار کابل: روابط کابل و ایران باید تقویت شود

شهردار کابل: روابط کابل و ایران باید تقویت شود

وی افزود که شهرداری کابل در نظر دارد در کنار مدیریت پسماند از تجارب کشورهای همسایه در ترانسپورت و سایر عرصه ها استفاده کند و تجارب خود را نیز در اختیار آنها قرار دهد.

سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در اجرای برنامه های شهرداری کابل قول همکاری داد و گفت که کشور ظرفیت مدیریت پسماند، زیبایی شهری، طراحی زیرساخت ها، توسعه فرهنگ شهری، توسعه ساحات سبز و سایر مناطق شهری را ارتقا خواهد داد. کمک در مناطق

 

(2023 / 3 / 19  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

شهردار کابل در دیدار با معاون سفیر ایران بر تقویت همکاری ها و روابط دوجانبه این شهر با شهرهای بزرگ ایران در زمینه های علمی، فنی و معنوی تاکید کرد.

شهرداری کابل دیروز در صفحه توئیتر خود نوشت که سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران با شهردار کابل به منظور تبادل تجربیات ایران در زمینه پلان های انکشافی و مدیریت شهری دیدار و گفتگو کرد.

منابع نوشته اند که شهردار کابل گفته است که باید روابط معنوی بین شهر کابل و شهرهای بزرگ ایران تقویت شود و همکاری های دوجانبه در زمینه های فنی و علمی افزایش یابد تا از فرصت ها استفاده شود.

وی افزود که شهرداری کابل در نظر دارد در کنار مدیریت پسماند از تجارب کشورهای همسایه در ترانسپورت و سایر عرصه ها استفاده کند و تجارب خود را نیز در اختیار آنها قرار دهد.

خبرهای مرتبط به این:

شاروالی کابل امروز با فرا رسیدن سال نو کاشت نهال را در این شهر آغاز کرد که تا چندین روز ادامه خواهد داشت

سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در اجرای برنامه های شهرداری کابل قول همکاری داد و گفت که کشور ظرفیت مدیریت پسماند، زیبایی شهری، طراحی زیرساخت ها، توسعه فرهنگ شهری، توسعه ساحات سبز و سایر مناطق شهری را ارتقا خواهد داد. کمک در مناطق