طرح پرداخت 2.2 میلیارد افغانی به سکتور زراعت تصویب شد

0
63

طرح پرداخت 2.2 میلیارد افغانی به سکتور زراعت تصویب شد

در نهمین جلسه شورای عالی صندوق انکشاف زراعت، پلان پرداخت دو میلیارد و 200 میلیون افغانی برای سال آینده برای کارآفرینان در بخش های زراعت و مالداری تصویب شد.

در ابتدای این جلسه اطلاعاتی از فعالیت های صندوق توسعه کشاورزی در سال 2023 ارائه و سپس برنامه های سال 2024 به اشتراک گذاشته شد.

بر اساس اطلاعات، این پول در سال آینده برای رشد و توسعه کشاورزی و دامداری و برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش ها برای متقاضیان از طریق خدمات مالی اسلامی واکالا و مرابحه داده می شود که بیش از 5 هزار کشاورز پول دارند.

 

(2024 / 2 / 25   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

در نهمین جلسه شورای عالی صندوق انکشاف زراعت، پلان پرداخت دو میلیارد و 200 میلیون افغانی برای سال آینده برای کارآفرینان در بخش های زراعت و مالداری تصویب شد.

در ابتدای این جلسه اطلاعاتی از فعالیت های صندوق توسعه کشاورزی در سال 2023 ارائه و سپس برنامه های سال 2024 به اشتراک گذاشته شد.

خبرهای مرتبط به این:

اجرای طرح اصلاح شفاخانه جمهوریت مورد بحث و بررسی قرار گرفت

بر اساس اطلاعات، این پول در سال آینده برای رشد و توسعه کشاورزی و دامداری و برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش ها برای متقاضیان از طریق خدمات مالی اسلامی واکالا و مرابحه داده می شود که بیش از 5 هزار کشاورز پول دارند.

Leave a reply