6 خانواده افغان که برای رفتن به کانادا پذیرفته شده بودند از پاکستان اخراج شدند

0
30

6 خانواده افغان که برای رفتن به کانادا پذیرفته شده بودند از پاکستان اخراج شدند

بر اساس برآورد این سازمان، حدود 2500 افغان در پاکستان در انتظار انتقال به کانادا هستند. Amanlara یک سازمان غیرانتفاعی است که افراد آسیب پذیر و واجد شرایط را از کشورهای مشکل دار به کانادا منتقل می کند.

این سازمان از پناهجویان افغان اخراج شده از پاکستان خواسته است تا با این سازمان تماس بگیرند تا در انتقال آنها از افغانستان کار کنند.

امان لارا تخمین می زند که حدود 2500 افغانی که با دولت کانادا کار می کردند در پاکستان هستند و در انتظار انتقال به کانادا هستند.

 

(2023  / 11 / 20   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

یک سازمان کانادایی به نام «امان لارا» از اعزام شش خانواده افغان به افغانستان خبر داد که در انتظار انتقال به کانادا بودند.

بر اساس برآورد این سازمان، حدود 2500 افغان در پاکستان در انتظار انتقال به کانادا هستند. Amanlara یک سازمان غیرانتفاعی است که افراد آسیب پذیر و واجد شرایط را از کشورهای مشکل دار به کانادا منتقل می کند.

این سازمان از پناهجویان افغان اخراج شده از پاکستان خواسته است تا با این سازمان تماس بگیرند تا در انتقال آنها از افغانستان کار کنند.

خبرهای مرتبط به این:

از دیروز تا کنون بیش از 6000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده اند

امان لارا تخمین می زند که حدود 2500 افغانی که با دولت کانادا کار می کردند در پاکستان هستند و در انتظار انتقال به کانادا هستند.

Leave a reply