رئیس جمهور آمریکا به جاپان رسیده است

0
45

رئیس جمهور آمریکا به جاپان رسیده است

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای شرکت در نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، امروز 18 می وارد هیروشیما ژاپن شد.

هواپیمای ایر فورس وان رئیس جمهور بایدن در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در غرب هیروشیما فرود آمد. این جایی است که او تا 21 می با اعضای هفت کشور بزرگ صنعتی دیدار خواهد کرد.

 

(2023 / 5 /  19   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای شرکت در نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، امروز 18 می وارد هیروشیما ژاپن شد.

هواپیمای ایر فورس وان رئیس جمهور بایدن در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در غرب هیروشیما فرود آمد. این جایی است که او تا 21 می با اعضای هفت کشور بزرگ صنعتی دیدار خواهد کرد.

خبرهای مرتبط به این:

 جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید که از زلزله در ترکیه و سوریه بسیار متأسف است

جو بایدن پس از توقف های برنامه ریزی شده در گینه و استرالیا به واشنگتن بازخواهد گشت.

Leave a reply