وزارت زراعت 100 هزار تن گندم برای ذخایر استراتژیک خود خریداری می کند

وزارت زراعت 100 هزار تن گندم برای ذخایر استراتژیک خود خریداری می کند

به گفته سخنگوی این وزارتخانه، این میزان گندم پس از تصویب بودجه سال مالی 1402 برای مواقع ضروری خریداری می شود.

بر اساس اطلاعات اتاق زراعت و مالداری افغانستان باید سه میلیون تن گندم در ذخایر استراتژیک خود داشته باشد تا در مواقع اضطراری با مشکل مواجه نشود.

 

(2023 / 3 / 18   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

پس از ابراز نگرانی سازمان ملل در مورد احتمال خشکسالی در افغانستان، اتاق زراعت و زراعت از سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده می خواهد که در زمینه ذخیره سازی گندم به افغانستان کمک کنند.

این خانه همچنین بر افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه گندم تاکید دارد. همزمان، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد برای ذخایر استراتژیک خود ۱۰۰ هزار تن گندم خریداری کند.

به گفته سخنگوی این وزارتخانه، این میزان گندم پس از تصویب بودجه سال مالی 1402 برای مواقع ضروری خریداری می شود.

خبرهای مرتبط به این:

وزارت زراعت و مالداری به ۴۵۵ مالدار در کندز مواد خوراکه حيوانی و تخم علوفه توزيع نموده است

بر اساس اطلاعات اتاق زراعت و مالداری افغانستان باید سه میلیون تن گندم در ذخایر استراتژیک خود داشته باشد تا در مواقع اضطراری با مشکل مواجه نشود.