مسوولان شرکت برق در 18 ماه گذشته 64 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده اند

مسوولان شرکت برق در 18 ماه گذشته 64 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده اند

مسوولان شرکت برق در 18 ماه گذشته 64 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده اند. مسئولان این شرکت می گویند که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه جدیدی به نام برق «S» ایجاد کرده اند که تسهیلات زیادی در تحویل محصولات به مشتریان ایجاد کرده است.

 

(2023 / 3 / 17   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان شرکت برق در 18 ماه گذشته 64 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده اند. مسئولان این شرکت می گویند که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه جدیدی به نام برق «S» ایجاد کرده اند که تسهیلات زیادی در تحویل محصولات به مشتریان ایجاد کرده است.

خبرهای مرتبط به این:

شرکت برشنا صدها لین بدهکارها را قطع کرده است

مسئولان این شرکت می گویند که 166000 متر برای مشتریان خود در سراسر کشور توزیع کرده اند. آنها می افزایند که تلاش می کنند تا دامنه بهبود خدمات الکترونیکی را به شهروندان گسترش دهند.