د اپرېل تر ۲۹ به هغو کسانو ته چې تذکرې لۀ د تورخم لۀ لارې افغانستان د تېرېدو اجازه ورکړل شي

د اپرېل تر ۲۹ به هغو کسانو ته چې تذکرې لۀ د تورخم لۀ لارې افغانستان د تېرېدو اجازه ورکړل شي

ټول هغه کسان چې غواړي خپلو کورونو ته ستانه شي باید پۀ دغه موده کې د تورخم لۀ لارې افغانستان ته ستانۀ شي. معمولاً په تورخم کې له ویزې پرته یوازې ناروغانو ته د تېرېدو اجازه ورکول کېږي.

 

(2022 / 4 / 25  نېټه باغي ټلویزیون)

بشپړ راپور 

د تذکرې خاوندانو ته به د ۲۰۲۲ م کال د اپریل تر ۲۹ نیټې پورې د تورخم له لارې افغانستان ته د تګ اجازه ورکړل شي.

ټول هغه کسان چې غواړي خپلو کورونو ته ستانه شي باید پۀ دغه موده کې د تورخم لۀ لارې افغانستان ته ستانۀ شي. معمولاً په تورخم کې له ویزې پرته یوازې ناروغانو ته د تېرېدو اجازه ورکول کېږي.

د یادونې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر کسانو لۀ دواړو لوریو غوښتي ؤ چې د دوی ستونزې حل او د پاسپورټ نشتون پۀ صورت کې ورته لۀ تورخم نه د تېرېدو اجازه ورکړل شي.