حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است

0
45

حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است

ضیاءالحق سردی هماهنگ کننده خیبر پختونخوا برای اتاق بازرگانی مشترک افغانستان و پاکستان در مصاحبه اخیر خود با رسانه ها گفت که به دلیل برخی مشکلات در تجارت ترانزیتی از پاکستان، افغانستان 70 درصد تجارت خود را به چابهار ایران و عباس منتقل می کند.

به بندر منتقل شده است که هزاران نفر را در پاکستان بیکار کرده است. وی افزود: با تدابیر دولت پاکستان، مبادلات تجاری این کشور با افغانستان 70 درصد کاهش یافته است، در حالی که پیش از بروز مشکلات، مبادلات تجاری دو کشور تا 2.5 میلیارد دالر می رسید، اما اکنون این میزان کاهش یافته است.

 

(2024 / 2 / 26   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور  

ضیاءالحق سردی هماهنگ کننده خیبر پختونخوا برای اتاق بازرگانی مشترک افغانستان و پاکستان در مصاحبه اخیر خود با رسانه ها گفت که به دلیل برخی مشکلات در تجارت ترانزیتی از پاکستان، افغانستان 70 درصد تجارت خود را به چابهار ایران و عباس منتقل می کند.

خبرهای مرتبط به این: 

الکوزی: بندر چابهار بهترین مسیر برای تجارت افغانستان است

به بندر منتقل شده است که هزاران نفر را در پاکستان بیکار کرده است. وی افزود: با تدابیر دولت پاکستان، مبادلات تجاری این کشور با افغانستان 70 درصد کاهش یافته است، در حالی که پیش از بروز مشکلات، مبادلات تجاری دو کشور تا 2.5 میلیارد دالر می رسید، اما اکنون این میزان کاهش یافته است.

Leave a reply