یونیسف: واکسیناتورهای ما کودکان افغان را که از پاکستان باز می گردند واکسینه می کنند

0
44

یونیسف: واکسیناتورهای ما کودکان افغان را که از پاکستان باز می گردند واکسینه می کنند

یونیسف امروز در توییتر خود نوشت که واکسیناتورهای این سازمان کودکانی را که دوره های قبلی واکسیناسیون را دریافت نکرده اند نیز واکسینه می کنند.

معلوم نیست این گروه های واکسیناتور در کدام مناطق فعالیت می کنند، اما پناهجویان افغان از پاکستان بیشتر از طریق مسیر تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگردانده می شوند.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هستند که هنوز از ویروس فلج اطفال ریشه کن نشده اند.

 

(2023 / 11 / 28   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد، می گوید که واکسین کننده های آنها در حال واکسیناسیون کودکان خانواده هایی هستند که در دو طرف خط دیورند به افغانستان باز می گردند.

یونیسف امروز در توییتر خود نوشت که واکسیناتورهای این سازمان کودکانی را که دوره های قبلی واکسیناسیون را دریافت نکرده اند نیز واکسینه می کنند.

معلوم نیست این گروه های واکسیناتور در کدام مناطق فعالیت می کنند، اما پناهجویان افغان از پاکستان بیشتر از طریق مسیر تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگردانده می شوند.

خبرهای مرتبط به این:

امروز کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در مناطق مختلف کشور آغاز می شود

افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هستند که هنوز از ویروس فلج اطفال ریشه کن نشده اند.

Leave a reply