سازمان ملل 10 میلیون دالر برای پناهجویان افغان در نظر گرفته است

0
26

سازمان ملل 10 میلیون دالر برای پناهجویان افغان در نظر گرفته است

در زمینه کمک های بشردوستانه، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های اضطراری، مارتین گرافت در صفحه توئیتر خود نوشت که 10 میلیون دالر را برای مهاجران تازه عودت شده افغان از پاکستان کنار گذاشته است.

او می گوید که از اواسط ماه سپتمبر سال جاری تاکنون بیش از سه هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند.

 

(2023 / 11 /  21   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

در زمینه کمک های بشردوستانه، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های اضطراری، مارتین گرافت در صفحه توئیتر خود نوشت که 10 میلیون دالر را برای مهاجران تازه عودت شده افغان از پاکستان کنار گذاشته است.

او می گوید که از اواسط ماه سپتمبر سال جاری تاکنون بیش از سه هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند.

خبرهای مرتبط به این:

برای مهاجر افغان که دو روحانی را در ایران به قتل رساند حکم اعدام صادر شد

گرافت می گوید که این 10 میلیون دالر از صندوق مرکزی سازمان ملل متحد برای کمک های اضطراری اختصاص یافته است و انتظار می رود که به مهاجرین افغان که به افغانستان بازگشته اند کمک کرده و نیازهای اولیه انسانی آنها را پوشش دهد.

Leave a reply