کیران دکر: پناهجویان افغان نیاز به سرپناه و محافظت امن دارند

0
23

کیران دکر: پناهجویان افغان نیاز به سرپناه و محافظت امن دارند

کاردار سفارت ایالات متحده در افغانستان، کیران دکر روز گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت که خوشحالم که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت به هزاران افغان بازگشته با غذا، سرپناه و صحت کمک می کنند.

خانم دکر نوشت که افغان های بازگشته به افغانستان نیاز به سرپناه امن، احترام و امنیت دارند.

او این اظهارات را در حالی بیان می کند که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت به پناهجویان افغانی که از پاکستان در تورخم و اسپین بولدک بازگشته اند، سرپناه کوتاه مدت و کمک نقدی ارائه می کنند.

 

(2023 / 11 / 21    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

کاردار سفارت ایالات متحده در افغانستان، کیران دکر روز گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت که خوشحالم که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت به هزاران افغان بازگشته با غذا، سرپناه و صحت کمک می کنند.

خانم دکر نوشت که افغان های بازگشته به افغانستان نیاز به سرپناه امن، احترام و امنیت دارند.

خبرهای مرتبط به این:

سازمان ملل: ما به پناهجویان افغان که تازه برگشته اند کمک می کنیم

او این اظهارات را در حالی بیان می کند که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت به پناهجویان افغانی که از پاکستان در تورخم و اسپین بولدک بازگشته اند، سرپناه کوتاه مدت و کمک نقدی ارائه می کنند.

Leave a reply