تقریباً 1500 دانشجو از پوهنتون بلخ فارغ التحصیل شده اند

0
24

تقریباً 1500 دانشجو از پوهنتون بلخ فارغ التحصیل شده اند

تقریباً 1500 دانشجو در یک سلسله مراسم از دانشگاه بلخ فارغ التحصیل شدند. تعداد این محصلین که 1472 نفر می باشد پس از اتمام دوره تحصیلی چهار ساله از دانشکده های مختلف دانشگاه بلخ فارغ التحصیل شده اند.

دانشجویان فارغ التحصیل از دولت موقت تقاضای کار برای آنها می کنند.

رییس پوهنتون بلخ می گوید که او قصد جدی برای ارتقای سطح تحصیلی محصلین دارد و به محصلین مذکور اطمینان داد که در موسسات دولتی و غیردولتی فرصت های کاری را برای آنان فراهم خواهد کرد.

 

(2023 / 11 / 21   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

تقریباً 1500 دانشجو در یک سلسله مراسم از دانشگاه بلخ فارغ التحصیل شدند. تعداد این محصلین که 1472 نفر می باشد پس از اتمام دوره تحصیلی چهار ساله از دانشکده های مختلف دانشگاه بلخ فارغ التحصیل شده اند.

دانشجویان فارغ التحصیل از دولت موقت تقاضای کار برای آنها می کنند.

خبرهای مرتبط به این:

افغان پست: ما ارسال مدارک را برای دانشجویان آسانتر می کنیم ا ا ا ا

رییس پوهنتون بلخ می گوید که او قصد جدی برای ارتقای سطح تحصیلی محصلین دارد و به محصلین مذکور اطمینان داد که در موسسات دولتی و غیردولتی فرصت های کاری را برای آنان فراهم خواهد کرد.

Leave a reply