روند تخلیه پناهجویان افغان از خیبر پختونخوا سرعت گرفته است

0
30

روند تخلیه پناهجویان افغان از خیبر پختونخوا سرعت گرفته است

بسیاری از افغان های ساکن پیشاور می گویند که پلیس هنوز به خانه های آنها نرفته است تا آنها را بازرسی کند.

با این حال آنها افغان هایی را از شهرها و بازارها دستگیر کردند که اسنادشان به گفته آنها کامل نیست. اگرچه پلیس پیشاور هنوز در مورد پناهجویان افغان تازه دستگیر شده چیزی نگفته است.

اما برخی رسانه های پاکستانی آغاز این روند جدید در خیبر پختونخوا را تایید کرده و از صدها پناهجوی دستگیر شده نام برده اند.

 

(2023 / 11 / 21   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

از روز گذشته روند دستگیری پناهجویان افغان و اخراج آنان به افغانستان در مناطق مختلف خیبر پشتون سرعت گرفته و دستگیری مهاجران افغان در تمامی مناطق پیشاور آغاز شده است.

بسیاری از افغان های ساکن پیشاور می گویند که پلیس هنوز به خانه های آنها نرفته است تا آنها را بازرسی کند.

با این حال آنها افغان هایی را از شهرها و بازارها دستگیر کردند که اسنادشان به گفته آنها کامل نیست. اگرچه پلیس پیشاور هنوز در مورد پناهجویان افغان تازه دستگیر شده چیزی نگفته است.

خبرهای مرتبط به این:

به دانش آموزانی که از پاکستان باز می گردند آموزش رایگان داده می شود

اما برخی رسانه های پاکستانی آغاز این روند جدید در خیبر پختونخوا را تایید کرده و از صدها پناهجوی دستگیر شده نام برده اند.

Leave a reply