تحقیقات گالوپ: بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند

0
24

تحقیقات گالوپ: بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند

بررسی اخیر آژانس تحقیقاتی گالوپ در مورد افغانستان نشان می دهد که مانند سال 2022، بخش بزرگی از مردم این کشور با مشکلات شدید اقتصادی مواجه بوده و از کاهش درآمد خانوارها رنج می برند.

بر اساس این سروی، اگرچه در مقایسه با سال گذشته بهبودهایی در وضعیت اقتصادی افغانستان حاصل شده است، اما یافته های این سروی نشان می دهد که 81 درصد مردم افغانستان همچنان فکر می کنند که اقتصاد افغانستان رو به وخامت است و 60 درصد نیز فکر می کنند که وضعیت اقتصادی آنها بدتر شده است.

 

(2023 / 11 / 21   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

بررسی اخیر آژانس تحقیقاتی گالوپ در مورد افغانستان نشان می دهد که مانند سال 2022، بخش بزرگی از مردم این کشور با مشکلات شدید اقتصادی مواجه بوده و از کاهش درآمد خانوارها رنج می برند.

بر اساس این سروی، اگرچه در مقایسه با سال گذشته بهبودهایی در وضعیت اقتصادی افغانستان حاصل شده است، اما یافته های این سروی نشان می دهد که 81 درصد مردم افغانستان همچنان فکر می کنند که اقتصاد افغانستان رو به وخامت است و 60 درصد نیز فکر می کنند که وضعیت اقتصادی آنها بدتر شده است.

25 درصد مردم افغانستان فکر می کنند که درآمدشان کم و بد است.

خبرهای مرتبط به این:

سازمان مهاجرت: 70 درصد مردم افغانستان در فقر به سر می برند

از سوی دیگر، شماری از تحلیلگران اقتصادی نیز مشکل وضعیت بد اقتصادی افغانستان را می پذیرند، اما می افزایند که برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، اجرای پروژه های بزرگ و سرمایه گذاری گسترده در این کشور از خارج می باشد.

Leave a reply