آب آشامیدنی پاک برای 300 خانواده در لغمان تامین شد

0
87

آب آشامیدنی پاک برای 300 خانواده در لغمان تامین شد

مسوولان ریاست انکشاف و بازسازی قریه های لغمان می گویند که برای ۳۰۰ خانواده در این ولایت آب آشامیدنی تامین شده است.

مسوولان ریاست قریه ها، احیا و انکشاف این ولایت می گویند که با حمایت مالی موسسه خیریه قمر در روستای شلتک مرکز این ولایت و در مناطق علم آباد، قاضی قلعه و کریم آباد ولسوالی قرقیو به ۳۰۰ خانواده آب آشامیدنی داده شد. آب تامین می شود.

 

(2023 / 6 /  10  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان ریاست انکشاف و بازسازی قریه های لغمان می گویند که برای ۳۰۰ خانواده در این ولایت آب آشامیدنی تامین شده است.

مسوولان ریاست قریه ها، احیا و انکشاف این ولایت می گویند که با حمایت مالی موسسه خیریه قمر در روستای شلتک مرکز این ولایت و در مناطق علم آباد، قاضی قلعه و کریم آباد ولسوالی قرقیو به ۳۰۰ خانواده آب آشامیدنی داده شد.

خبرهای مرتبط به این:

برای 317 خانواده در لغمان آب آشامیدنی تامین شد

Leave a reply