سرپرس وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با رئیس عمومی سازمان مجادله بر ضد گرسنگی دیدار و گفتگو نموده است.

سرپرس وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با رئیس عمومی سازمان مجادله بر ضد گرسنگی دیدار و گفتگو نموده است.

18 مارچ شنبه 2023

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در یک خبر که از سوی این وزارت به نشر رسیده است گفته که
ملا محمد عباس آخند، وزیر این وزارت، امروز در دفتر کارش با جان فرانسس، رئیس عمومی سازمان مجادله بر ضد گرسنگی، فلیپه حامل رئیس زون منطقوی آسیا و سمیع گاسفی، رئیس عمومی این نهاد در افغانستان دیدار نموده و روی رسیدگی به متضرران، نیازمندان و ضروریات و خواست‌های این وزارت صحبت نمودند.

 

در این دیدار وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که این وزارت یک ارگان غیر سیاسی است و برای مستحقان و متضرران کمک می‌کند. وی با اشاره به مشکلات باشندگان ولسوالی واخان ولایت بدخشان به نسبت شیوع بیماری‌های گوناگون، بیماری های روانی و نبود مراکز صحی در آن منطقه، بیان داشت که اولویت ما رسیدگی به نیازمندان در دور دست‌ترین نقاط کشور است که از هیچ‌گونه امکانات زندگی خوب برخوردار نیستند.

 

همچنان آقای فرانسس با ارائه معلومات در باره این موسسه گفت که این مؤسسه در بخش های کمک‌های غذایی و مساعدت برای متضررین، ارتقای ظرفیت، آموزش و فعالیت های بشردوستانه فعالیت دارد.

خبرها مرتبط به این

سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با سفیر کشور جاپان دیدار و روی رسیدگی به نیازمندان صحبت کردند.

 

 

وی افزود که دفتر مجادله با گرسنگی آماده است تا در قسمت کمک رسانی برای متضررین، رسیده‌گی به مشکلات باشنده‌گان واخان و غیره ضروریات با این وزارت همکاری نمایند.