در یک هفته گذشته نزدیک به 131 هزار تن از طریق راه آهن جابه جا شده است

 در یک هفته گذشته نزدیک به 131 هزار تن از طریق راه آهن جابه جا شده است

اداره راه آهن می گوید در هفته گذشته 130 هزار و 860 متریک تن کالا از طریق خطوط ریلی حریتان، عقینه و تورغندای جابجا شده است.

از بین این کالاها 147 هزار و 47 تن کالا صادر شد که بیشتر آن خشکبار است. اداره ملی راه آهن افغانستان می گوید که آنها هر روز تلاش می کنند تا امور خود را انکشاف و بهبود بخشند و هدف شان این است که تمامی تسهیلات لازم را به تاجران کشور و ارائه خدمات استاندارد ارائه کنند.

 

(2023 / 3 / 18   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

در یک هفته گذشته نزدیک به 131 هزار تن از طریق راه آهن جابه جا شده است. اداره راه آهن می گوید در هفته گذشته 130 هزار و 860 متریک تن کالا از طریق خطوط ریلی حریتان، عقینه و تورغندای جابجا شده است.

خبرهای مرتبط به این:

در یک هفته گذشته نزدیک به 140 هزار تن از طریق راه آهن جابه جا شده است

از بین این کالاها 147 هزار و 47 تن کالا صادر شد که بیشتر آن خشکبار است. اداره ملی راه آهن افغانستان می گوید که آنها هر روز تلاش می کنند تا امور خود را انکشاف و بهبود بخشند و هدف شان این است که تمامی تسهیلات لازم را به تاجران کشور و ارائه خدمات استاندارد ارائه کنند.