نقض حقوق بشر در افغانستان گسترده و نگران کننده است

نقض حقوق بشر در افغانستان گسترده و نگران کننده است

سازمان عفو بین الملل زندگی در افغانستان را به ویژه برای زنان و دختران دشوار خوانده و گفته است که ط البان به وعده های خود عمل نکرده و بالای مردم ظالم شده اند. این سازمان از ط البان خواست تا از نقض حقوق بشر در سراسر افغانستان جلوگیری کنند.

 

(2022 / 8 / 16  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سازمان عفو ​​بین‌الملل گزارشی از نقض حقوق بشر توسط ط البان در یک سال گذشته منتشر کرده است.

این گزارش که تحت عنوان «حکومت ط البان، یک سال خشونت، معافیت از مجازات و وعده های دروغین» منتشر شده، نشان می دهد که نقض حقوق بشر در افغانستان گسترده و نگران کننده است.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید پوشش کامل نقض حقوق بشر در افغانستان غیرممکن است، اما مستندسازی برخی از نقض‌های جدی نشان‌دهنده عدم واکنش ط البان و واکنش ضعیف بین‌المللی به وضعیت است.

این گزارش در هفت بخش تنظیم و مستند شده است: (وضعیت وخیم حقوق بشر زنان و دختران، آزادی بیان، دستگیری های خودسرانه، آدم ربایی و بدرفتاری با اقلیت های قومی و مذهبی، اخراج اجباری و اسکان).

سازمان عفو بین الملل زندگی در افغانستان را به ویژه برای زنان و دختران دشوار خوانده و گفته است که ط البان به وعده های خود عمل نکرده و بالای مردم ظالم شده اند. این سازمان از ط البان خواست تا از نقض حقوق بشر در سراسر افغانستان جلوگیری کنند.