مسجد نور سلطان بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در پایتخت قزاقستان افتتاح شد

مسجد نور سلطان بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در پایتخت قزاقستان افتتاح شد

مسجد نور سلطان بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در پایتخت قزاقستان افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این مسجد، موسس و رئیس جمهور سابق قزاقستان، نورسلطان نظربایف، مقامات مذهبی ازبکستان، قرقیزستان، مغولستان، روسیه و مصر و سفرای کشورهای اسلامی در قزاقستان نیز حضور داشتند.

 

(2022 / 8 / 13 تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسجد نور سلطان بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در پایتخت قزاقستان افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این مسجد، موسس و رئیس جمهور سابق قزاقستان، نورسلطان نظربایف، مقامات مذهبی ازبکستان، قرقیزستان، مغولستان، روسیه و مصر و سفرای کشورهای اسلامی در قزاقستان نیز حضور داشتند.

این مسجد که در زمینی به مساحت بیش از 68000 متر مربع ساخته شده است، بزرگترین مسجد آسیای مرکزی و یکی از ده مسجد بزرگ جهان است.