سفر هیات طالبان برای از سرگیری ترمیم خط آهن خواف – هرات به ایران

تلویزیون باغی: ادارۀ خط آهن حکومت طالبان می‌گوید که یک هیات بلندپایۀ این گروه برای صحبت با مقام‌های ایرانی دربارۀ از سرگیری ترمیم بخش سوم خط آهن خواف – هرات و همکاری‌های بیشتر میان کابل و تهران به آن کشور رفته است.

این اداره روز شنبه ۱۱ جون (۲۱ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ملا بخت‌الرحمن شرافت، رییس عمومی اداره خط آهن حکومت این گروه، در راس این هیات قرار دارد.

در اعلامیه آمده است که این هیات افزون بر صحبت با مقام‌های ایرانی در مورد آغاز باسازی بخش سوم خط آهن خواف – هرات، دربارۀ انتقالات و تنظیم نمودن برنامه‌های آموزشی و مسلکی به پرسونل ادارۀ خط آهن حکومت طالبان گفتگو خواهد کرد.

ادارۀ خط آهن حکومت طالبان افزوده که مقام‌های ایرانی در سفر اخیر شان به افغانستان و دیدار با مقام‌های این گروه، تمایل نشان دادند که در بخش زیربناهای خط آهن این کشور سرمایه گذاری می‌کنند.

خط آهن خواف – هرات بیش از ۲۲۵ کیلومتر طول دارد که در چهار بخش تقسیم شده است که سه بخش آن – حدود ۱۲۶ کیلومتر – در داخل خاک افغانستان واقع شده است.

بخش سوم خط آهن خواف – هرات که ۶۴ کیلومتر طول دارد از ولسوالی‌های زنده جان، انجیل و غوریان ولایت هرات گذشته و ولسوالی غوریان را به میدان هوایی هرات وصل می‌کند.

وزیر خارجه طالبان راهی ایران شد