درخواست های مهاجرت در اتحادیه اروپا در سال گذشته 18 درصد افزایش یافته است

0
53

درخواست های مهاجرت در اتحادیه اروپا در سال گذشته 18 درصد افزایش یافته است

آژانس پناهندگان اتحادیه اروپا روز گذشته آماری را منتشر کرد که بر اساس آن تعداد درخواست پناهندگان در اتحادیه اروپا در سال 2023 18 درصد افزایش یافته است.

این تعداد از سال‌های 2015 و 2016، زمانی که تعداد درخواست‌های پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بی‌سابقه بود، بیشتر از همیشه نشان داده شده است.

بر اساس گزارش آژانس پناهندگان اتحادیه اروپا، در سال 2023، یک میلیون و چهارصد هزار درخواست برای پذیرش پناهندگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال شده است.

 

(2024 / 2 / 29   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

آژانس پناهندگان اتحادیه اروپا روز گذشته آماری را منتشر کرد که بر اساس آن تعداد درخواست پناهندگان در اتحادیه اروپا در سال 2023 18 درصد افزایش یافته است.

این تعداد از سال‌های 2015 و 2016، زمانی که تعداد درخواست‌های پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بی‌سابقه بود، بیشتر از همیشه نشان داده شده است.

بر اساس گزارش آژانس پناهندگان اتحادیه اروپا، در سال 2023، یک میلیون و چهارصد هزار درخواست برای پذیرش پناهندگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال شده است.

خبرهای مرتبط به این:

درخواست به تعویق انداختن طرح تخلیه پناهجویان افغان از پاکستان شده است

گفتنی است که در این میان بیشترین پناهجویان ابتدا از سوریه و سپس از افغانستان هستند.

Leave a reply