در لوگر، امتجان برای پست های خالی از جمله دختران انجام شد

0
49

در لوگر، امتجان برای پست های خالی از جمله دختران انجام شد

مسؤولان وزارت صحت عامه می گویند که بیش از 200 بست خالی در لوگر از طریق یک مسابقه آزاد که دختران و پسران در آن اشتراک داشتند، آزمایش شد.

اگرچه این وزارتخانه تعداد دختران شرکت کننده در این مسابقات را فاش نکرده است، اما در بیانیه مطبوعاتی تاکید شده است که داوطلبان در بخش های مامایی، واکسیناتور، پرستار، مددکار اجتماعی و مشاور روانشناسی به رقابت پرداختند.

چند روز پیش وزارت صحت عامه از استخدام دختران در مراکز صحی برخی ولایات خبر داده بود که داکتران با کمبود مواجه هستند.

 

(2024 / 2 / 29   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسؤولان وزارت صحت عامه می گویند که بیش از 200 بست خالی در لوگر از طریق یک مسابقه آزاد که دختران و پسران در آن اشتراک داشتند، آزمایش شد.

اگرچه این وزارتخانه تعداد دختران شرکت کننده در این مسابقات را فاش نکرده است، اما در بیانیه مطبوعاتی تاکید شده است که داوطلبان در بخش های مامایی، واکسیناتور، پرستار، مددکار اجتماعی و مشاور روانشناسی به رقابت پرداختند.

خبرهای مرتبط به این:

امتحانات مکت های شبانه در شش ولایت برگزار شد

چند روز پیش وزارت صحت عامه از استخدام دختران در مراکز صحی برخی ولایات خبر داده بود که داکتران با کمبود مواجه هستند.

Leave a reply