شاروالی کابل: سرک سازی در ناحیه هشتم جریان دارد

0
55

شاروالی کابل: سرک سازی در ناحیه هشتم جریان دارد

در این اطلاعیه آمده است که عرض پل جاده مذکور 4.5 متر و عرض گلزارها 1.5 متر است که از قسمت های مهم جاده محسوب می شود.

مسوولان محلی ناحیه هشتم می گویند که این سرک در مجموع 3300 متر طول دارد که از بلوک استانکزی تا بلوک ودسوال به طول یک کیلومتر و عرض 40 متر در دو خط و همچنین از بلوک وادسوال می باشد. بلوک های مربوط به حوزه هشتم امنیتی نیز تکمیل شده است.

 

(2024 / 2 / 11   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

شاروالی کابل در اعلامیه ای مکتوب در صفحه ایکس خود گفته است که اعمار مسیرهای پل و گلزارها در قطعه (E) سرک رحمان ماینه مربوط به ناحیه هشتم به سرعت جریان دارد.

در این اطلاعیه آمده است که عرض پل جاده مذکور 4.5 متر و عرض گلزارها 1.5 متر است که از قسمت های مهم جاده محسوب می شود.

خبرهای مرتبط به این:

شاروالی کابل: کار ساخت و ساز در مناطق شهری به سرعت جریان دارد

مسوولان محلی ناحیه هشتم می گویند که این سرک در مجموع 3300 متر طول دارد که از بلوک استانکزی تا بلوک ودسوال به طول یک کیلومتر و عرض 40 متر در دو خط و همچنین از بلوک وادسوال می باشد. بلوک های مربوط به حوزه هشتم امنیتی نیز تکمیل شده است.

Leave a reply