توزیع مسکن و زمین های کشاورزی بین پناهجویان بازگشته آغاز می شود

0
38

توزیع مسکن و زمین های کشاورزی بین پناهجویان بازگشته آغاز می شود

سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت که با همکاری وزارت های ذیربط برای حل مشکلات افغان های عودت کننده تلاش می کنند و تلاش می کنند تا از اول بهار آینده به مهاجرین افغان که عودت می کنند مسکن و زمین های زراعتی تهیه کنند.

توزیع، در حال حاضر کارهای زیادی در این زمینه انجام شده است. همچنین سرپرست وزارت سرحدات و قبایل گفت که سیاست خارجی دولت موقت بسیار روشن است و می خواهد با همه همسایگان خود روابط خوبی داشته باشد.

 

(2024 / 1 / 27    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و سرحدات، اقوام و قبایل در سفر به شهر تورخم گفت که توزیع مسکن و زمین های زراعتی برای افغان های عودت شده از ابتدای بهار آینده آغاز می شود.

سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت که با همکاری وزارت های ذیربط برای حل مشکلات افغان های عودت کننده تلاش می کنند و تلاش می کنند تا از اول بهار آینده به مهاجرین افغان که عودت می کنند مسکن و زمین های زراعتی تهیه کنند.

خبرهای مرتبط به این:

آژانس پناهندگان سازمان ملل: ما به پناهجویان افغانی که بازگشته اند خدمات ارائه می دهیم

توزیع، در حال حاضر کارهای زیادی در این زمینه انجام شده است. همچنین سرپرست وزارت سرحدات و قبایل گفت که سیاست خارجی دولت موقت بسیار روشن است و می خواهد با همه همسایگان خود روابط خوبی داشته باشد.

Leave a reply