هیئتی از وزارت زراعت به ازبکستان رفت

0
82

هیئتی از وزارت زراعت به ازبکستان رفت

هیئتی به ریاست معاون وزیر زراعت، آبیاری و مالداری برای تقویت همکاری های دو کشور از ازبکستان بازدید کرد.

به گفته این وزارتخانه، این هیئت در خصوص آموزش بذر اصلاح شده گندم و پنبه، ترویج سیستم آبیاری قطره ای، توسعه باغداری، سرمایه گذاری در بیابان های خشک و خشک با مقامات وزارت آبیاری ازبکستان دیدار خواهد کرد.

افغانستان و یک سری موضوعات دیگر صحبت کنید و قراردادها را امضا کنید.

 

(2023 / 11 / 21   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

هیئتی به ریاست معاون وزیر زراعت، آبیاری و مالداری برای تقویت همکاری های دو کشور از ازبکستان بازدید کرد.

به گفته این وزارتخانه، این هیئت در خصوص آموزش بذر اصلاح شده گندم و پنبه، ترویج سیستم آبیاری قطره ای، توسعه باغداری، سرمایه گذاری در بیابان های خشک و خشک با مقامات وزارت آبیاری ازبکستان دیدار خواهد کرد.

خبرهای مرتبط به این:

وزارت زراعت تحقیقات در مورد کشت میوه های خارجی در کشور را آغاز کرده است

افغانستان و یک سری موضوعات دیگر صحبت کنید و قراردادها را امضا کنید.

Leave a reply