پس از یک تاخیر طولانی؛ فلای دبی اولین پرواز خود را به کابل انجام میدهد

0
135

پس از یک تاخیر طولانی؛ فلای دبی اولین پرواز خود را به کابل انجام میدهد

رئیس انجمن تجارت افغانستان در امارات متحده عربی می گوید که شرکت هواپیمایی فلای دبی پروازهای خود را به تاریخ 15 نوامبر به افغانستان انجام خواهد داد.

وی گفت: با مسئولان صحبت و به این نتیجه رسیدیم که اولین پرواز شرکت مذکور در 24 آبان ماه انجام خواهد شد.

وی همچنین گفت که امارات متحده عربی ویزا را برای افغان ها تسهیل خواهد کرد. این در شرایطی است که بسیاری از خطوط هوایی خارجی پس از روی کار آمدن دولت موقت، پروازهای خود به افغانستان را متوقف کرده اند.

 

(2023 / 11 / 1   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور

رئیس انجمن تجارت افغانستان در امارات متحده عربی می گوید که شرکت هواپیمایی فلای دبی پروازهای خود را به تاریخ 15 نوامبر به افغانستان انجام خواهد داد.

وی گفت: با مسئولان صحبت و به این نتیجه رسیدیم که اولین پرواز شرکت مذکور در 24 آبان ماه انجام خواهد شد.

خبرهای مرتبط به این: 

شرکت فلای دوبی پروازهای خود ره به کابل از سر میگیرند 

وی همچنین گفت که امارات متحده عربی ویزا را برای افغان ها تسهیل خواهد کرد. این در شرایطی است که بسیاری از خطوط هوایی خارجی پس از روی کار آمدن دولت موقت، پروازهای خود به افغانستان را متوقف کرده اند.

Leave a reply