هیئتی از علمای امارات با سرپرست وزیر کشور دیدار کردند

هیئتی از علمای امارات با سرپرست وزیر کشور دیدار کردند

عمر حبتور الدرای، رئیس هیئت اماراتی، گفت که در سفر خود به افغانستان، هر پیام مثبتی را که ببیند به سایر نقاط جهان خواهد برد. هیأت مذکور قول همکاری با افغانستان در زمینه های مختلف و مشارکت افغان ها را داده است.

سرپرست وزارت کشور در این بازدید در خصوص تحصیل دختران به هیئت مذکور گفت که دولت موقت به تمام حقوق شرعی مردم پایبند بوده و محدودیت تحصیل دختران دائمی نیست.

 

(2023 / 3 / 17   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سرپرست وزارت کشور با هیئتی از علمای امارات متحده عربی دیدار کرد. در این دیدار وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عمر حبتور الدرای، رئیس هیئت اماراتی، گفت که در سفر خود به افغانستان، هر پیام مثبتی را که ببیند به سایر نقاط جهان خواهد برد. هیأت مذکور قول همکاری با افغانستان در زمینه های مختلف و مشارکت افغان ها را داده است.

خبرهای مرتبط به این:

هیئتی از سازمان همکاری اسلامی در زمینه آموزش دختران به کابل می آید

سرپرست وزارت کشور در این بازدید در خصوص تحصیل دختران به هیئت مذکور گفت که دولت موقت به تمام حقوق شرعی مردم پایبند بوده و محدودیت تحصیل دختران دائمی نیست.