بلنکن: دختران افغان از فرصت ها محروم می شوند و آینده آنها تاریک است

0
74

بلنکن: دختران افغان از فرصت ها محروم می شوند و آینده آنها تاریک است

بلنکن افزود که ط.البان در تلاش برای بهبود روابط با جامعه جهانی است و آنها به آن نیاز دارند، اما به گفته وی، اگر طالبان به کارهایی که اکنون انجام می دهند ادامه دهند، روابط آنها با جهان بهبود خواهد یافت.

وی گفت: ممنوعیت تحصیل دختران نه تنها از سوی آمریکا، بلکه از سوی بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی محکوم شده است.

 

(2022 / 12 / 23    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

آنتونی بلنکن، وزیر امور خارجه آمریکا می گوید، کاری که ط.البان انجام داده اند، تلاشی است برای اینکه دختران افغان آینده ای تاریک داشته باشند و از فرصت ها محروم شوند.

بلنکن این اظهارات را دیروز در واشنگتن در واکنش به ممنوعیت دختران از تحصیلات عالی توسط طالبان بیان کرد.

بلنکن افزود که ط.البان در تلاش برای بهبود روابط با جامعه جهانی است و آنها به آن نیاز دارند، اما به گفته وی، اگر طالبان به کارهایی که اکنون انجام می دهند ادامه دهند، روابط آنها با جهان بهبود خواهد یافت.

خبرهای مرتبط به این:

قطر و اندونزیا برای حمایت از حق تحصیل دختران و زنان افغان نشستی بین المللی در بالی اندونزیا تشکیل دادند

وی گفت: ممنوعیت تحصیل دختران نه تنها از سوی آمریکا، بلکه از سوی بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی محکوم شده است.

Leave a reply