37 باب مکتب در پنجشیر مرمت شده است

0
43

37 باب مکتب در پنجشیر مرمت شده است

37 باب مکتب در پنجشیر پس از بازسازی به بهره برداری سپرده شده است.

حبیب الله نوری رییس معارف این ولایت می گوید که این ساختمان ها پس از بازسازی در مرکز این ولایت، بازارک و ولسوالی ها به بهره برداری سپرده شده است.

او می گوید که برای مرمت این ساختمان ها که از سوی وزارت معارف تامین شده، 5 میلیون افغانی هزینه شده است.

 

(2023 / 12 / 20    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

37 باب مکتب در پنجشیر پس از بازسازی به بهره برداری سپرده شده است.

حبیب الله نوری رییس معارف این ولایت می گوید که این ساختمان ها پس از بازسازی در مرکز این ولایت، بازارک و ولسوالی ها به بهره برداری سپرده شده است.

خبرهای مرتبط به این:

وزارت امور خارجه: باید به مرمت آثار تاریخی توجه بیشتری شود

او می گوید که برای مرمت این ساختمان ها که از سوی وزارت معارف تامین شده، 5 میلیون افغانی هزینه شده است.

Leave a reply