WFP: افغان ها به زور از پاکستان اخراج می شوند

0
67

WFP: افغان ها به زور از پاکستان اخراج می شوند

برنامه جهانی غذا می گوید که خانواده های افغان شبانه روز به زور از پاکستان خارج می شوند.

امروز شعبه افغانستان این اداره ویدیویی را در صفحه توئیتر خود از کفایت الله یکی از کارمندان خود منتشر کرد که می گوید به محض ورود این خانواده ها به تورخم کمک های اولیه را به این خانواده ها ارائه می کند.

مقامات پاکستانی می گویند که در دو ماه گذشته حداقل 500 هزار افغان به افغانستان اخراج شده اند. روند اخراج افغان های بدون مدرک از پاکستان از اول نوامبر سرعت گرفته است.

 

(2023 / 12 / 11   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

برنامه جهانی غذا می گوید که خانواده های افغان شبانه روز به زور از پاکستان خارج می شوند.

امروز شعبه افغانستان این اداره ویدیویی را در صفحه توئیتر خود از کفایت الله یکی از کارمندان خود منتشر کرد که می گوید به محض ورود این خانواده ها به تورخم کمک های اولیه را به این خانواده ها ارائه می کند.

خبرهای مرتبط به این:

آمریکا شماره تلفن ره بت مهاجران افغان در پاکستان فعال کرده است

مقامات پاکستانی می گویند که در دو ماه گذشته حداقل 500 هزار افغان به افغانستان اخراج شده اند. روند اخراج افغان های بدون مدرک از پاکستان از اول نوامبر سرعت گرفته است.

Leave a reply