نقشه راه برای انتقال دارایی های پناهجویان افغان از پاکستان آماده می شود

پاکستان
0
33

نقشه راه برای انتقال دارایی های پناهجویان افغان از پاکستان آماده می شود

نورالدین عزیزی نیز در گفت و گو با رویترز گفت که دیدار با طرف پاکستانی دوستانه و حول محور تجارت بوده است.

وی می گوید که در این سفر در مورد انتقال دارایی های مهاجرین افغان صحبت کرده و در نتیجه توافق شد که کاردار سفارت افغانستان و وزارت امور خارجه پاکستان نقشه راه را در این زمینه تهیه کنند.

به گفته وی، این ثروت متعلق به 10 یا 100 نفر نیست، بلکه متعلق به یک میلیون و 700 هزار افغان است.

 

(2023 /  11 / 19   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سرپرست وزارت صنعت و تجارت می گوید که مقامات پاکستانی درخواست کمک به آنها را در انتقال دارایی های مهاجرین افغان پذیرفته اند.

نورالدین عزیزی می گوید که وزارت امور خارجه کشور میزبان و سفارت افغانستان در اسلام آباد به طور مشترک کاردار خود را برای انتقال این ملک نگه می دارند.

نورالدین عزیزی نیز در گفت و گو با رویترز گفت که دیدار با طرف پاکستانی دوستانه و حول محور تجارت بوده است.

وی می گوید که در این سفر در مورد انتقال دارایی های مهاجرین افغان صحبت کرده و در نتیجه توافق شد که کاردار سفارت افغانستان و وزارت امور خارجه پاکستان نقشه راه را در این زمینه تهیه کنند.

خبرهای مرتبط به این:

سازمان ملل.: اخراج پناهجویان افغان تهدیدی برای گسترش بحران است

به گفته وی، این ثروت متعلق به 10 یا 100 نفر نیست، بلکه متعلق به یک میلیون و 700 هزار افغان است.

Leave a reply