زمینه آموزش برای هزاران کودک در فراه فراهم شده است  

0
20

زمینه آموزش برای هزاران کودک در فراه فراهم شده است

رییس معارف فراه می گوید که در 20 سال گذشته در نواحی دوردست این ولایت امکانات برای معارف وجود نداشت، اما در یک و نیم سال گذشته در مناطق مرکز و ولسوالی هایی که مکاتب دور بود، زمینه آموزش هزاران کودک را فراهم کرده است.

وی افزود: 600 کلاس منطقه ای در سطح ولایت ایجاد شده و برای هر کلاس یک معلم تعیین شده است.

 

(2023 / 3 / 19   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

ریاست معارف فراه می گوید که در یک سال و نیم گذشته 600 صنف ساحوی در این ولایت ساخته شده و به 18 هزار کودک آموزش داده شده است.

منبع می گوید که این کلاس ها در مناطق فقیر نشین فراه ساخته شده است که فرزندان آن در 20 سال گذشته از تحصیل محروم بوده اند.

رییس معارف فراه می گوید که در 20 سال گذشته در نواحی دوردست این ولایت امکانات برای معارف وجود نداشت، اما در یک و نیم سال گذشته در مناطق مرکز و ولسوالی هایی که مکاتب دور بود، زمینه آموزش هزاران کودک را فراهم کرده است.

وی افزود: 600 کلاس منطقه ای در سطح ولایت ایجاد شده و برای هر کلاس یک معلم تعیین شده است.

خبرهای مرتبط به این:

هیئتی از سازمان همکاری اسلامی در زمینه آموزش دختران به کابل می آید

وی گفت: هزینه این کلاس ها توسط صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد پرداخت می شود و کار آنها بر اساس برنامه درسی آموزشی کشور انجام می شود که 9463 پسر و 8537 دختر در آن تحصیل می کنند.

Leave a reply