فاز اول پروژه زیربنایی شهر جدید کابل آغاز می شود

0
53

فاز اول پروژه زیربنایی شهر جدید کابل آغاز می شود

وی در گفت‌وگو با یک تلویزیون خصوصی گفت که کار آن پروژه‌های ناتمام در چین بر اساس توافق‌های جدید آغاز می‌شود که قبلاً کار آنها متوقف شده بود.

سرپرست وزارت مسکن و شهرسازی همچنین گفت که یک میلیون جریب زمین دولتی در کل کشور توسط زورمندان تصرف شده که بازگردانده شده است. وی گفت: استرداد اراضی تصرف شده در کشور از اولویت های دولت موقت است.

 

(2024 / 2 / 10    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سرپرست وزارت مسکن و انکشاف شهر از آغاز پروژه های جدید در ساخت شهرک های شهر جدید کابل می گوید و می افزاید که فاز اول شهر جدید کابل نیز در سال 1403 خورشیدی آغاز خواهد شد.

وی در گفت‌وگو با یک تلویزیون خصوصی گفت که کار آن پروژه‌های ناتمام در چین بر اساس توافق‌های جدید آغاز می‌شود که قبلاً کار آنها متوقف شده بود.

خبرهای مرتبط به این:

پروژه های میدان وردگ با هزینه 323 میلیون افغانی تکمیل شده است

سرپرست وزارت مسکن و شهرسازی همچنین گفت که یک میلیون جریب زمین دولتی در کل کشور توسط زورمندان تصرف شده که بازگردانده شده است. وی گفت: استرداد اراضی تصرف شده در کشور از اولویت های دولت موقت است.

Leave a reply