در ننگرهار 800 خانواده از آب آشامیدنی پاک بهره مند شدند

0
39

در ننگرهار 800 خانواده از آب آشامیدنی پاک بهره مند شدند

زیر چتر ریاست بازسازی و انکشاف قریه ها در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار، چهار شبکه آب به هزینه ۲۲ میلیون افغانی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مقامات می گویند که این شبکه ها که به واسطه آن 800 خانواده از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند، در مدت شش ماه تکمیل شد.

ساکنان محلی از این پروژه ها خوشحال هستند و خواهان اجرای پروژه های بیشتر در مناطق خود هستند.

 

(2023 / 11 / 18  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

زیر چتر ریاست بازسازی و انکشاف قریه ها در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار، چهار شبکه آب به هزینه ۲۲ میلیون افغانی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مقامات می گویند که این شبکه ها که به واسطه آن 800 خانواده از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند، در مدت شش ماه تکمیل شد.

خبرهای مرتبط به این:

برای بیش از 1000 خانواده آب آشامیدنی سالم در سمنگانو فراهم شده است

ساکنان محلی از این پروژه ها خوشحال هستند و خواهان اجرای پروژه های بیشتر در مناطق خود هستند.

Leave a reply