2000 زن در نمایشگاه تجارت زنان در کابل شرکت کردند

0
46

2000 زن در نمایشگاه تجارت زنان در کابل شرکت کردند

شماری از زنان تاجر شرکت کننده در نمایشگاه مذکور، برگزاری چنین نمایشگاهی را برای حمایت و تقویت تجارت زنان ضروری می دانند. وزارت صنعت و تجارت می گوید که مدیریت این نمایشگاه نیز به زنان سپرده شده است.

این نمایشگاه در حالی افتتاح می شود که دولت موقت بر حمایت از زنان بازرگان در خانه تاکید می کند و می گوید که تاکنون به 150 هزار زن کارآفرین مجوز کار داده است.

 

(2023 / 11 / 16   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

نمایشګاه 7 روزه توسط اتاق بازرگانی زنان و سازمان مددکاران اجتماعی افغانستان تحت عنوان خدیجه الکبری با حضور 2000 زن از ولایات مختلف افغانستان در کابل برگزار شد.

شماری از زنان تاجر شرکت کننده در نمایشگاه مذکور، برگزاری چنین نمایشگاهی را برای حمایت و تقویت تجارت زنان ضروری می دانند. وزارت صنعت و تجارت می گوید که مدیریت این نمایشگاه نیز به زنان سپرده شده است.

خبرهای مرتبط به این: 

قراردادهایی به ارزش 17 میلیون دلار در نمایشگاه امام ابوحنیفه منعقد شد ا ا ا ا

این نمایشگاه در حالی افتتاح می شود که دولت موقت بر حمایت از زنان بازرگان در خانه تاکید می کند و می گوید که تاکنون به 150 هزار زن کارآفرین مجوز کار داده است.

Leave a reply