دولت موقت: ما خواهان روابط خوب با تمام دنیا هستیم

0
62

دولت موقت: ما خواهان روابط خوب با تمام دنیا هستیم

سخنگوی دولت گاردین برای اعلامیه ای اظهار داشت كه این روز ، با افزود كه در این روز ، مهاجمان انگلیسی برای سومین بار در كشور از دست داده بودند.

در این بیانیه افزود: مردم افغانستان تا قرن نوزدهم قرن نوزدهم اخراج شد. در این بیانیه تأکید شده است که دولت بازیگری روابط خوبی با جهان می خواهد و هرگز اجازه نمی دهد خاک افغانستان در برابر سایر موارد خاص باشد.

 

(2023 / 8 / 20  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

امروز ، 26 اوت 2012 ، سالگرد من برابر با کشور است. دولت وظیفه تازه در بیانیه تازه مردم افغانستان را در مردم افغانستان تبریک گفت.

سخنگوی دولت گاردین برای اعلامیه ای اظهار داشت كه این روز ، با افزود كه در این روز ، مهاجمان انگلیسی برای سومین بار در كشور از دست داده بودند.

خبرهای مرتبط به این:

معاون سیاسی ریاست الوزرا به شماری از نمایندگان تاجران، صرافان و صنعتکاران دیدار نمود. ا.  ا

در این بیانیه افزود: مردم افغانستان تا قرن نوزدهم قرن نوزدهم اخراج شد. در این بیانیه تأکید شده است که دولت بازیگری روابط خوبی با جهان می خواهد و هرگز اجازه نمی دهد خاک افغانستان در برابر سایر موارد خاص باشد.

Leave a reply